Je snežienka chránená?

biológia – snežienka

Som učiteľkou biológie na základnej škole. Rada píšem – nie však kritické články, oveľa radšej chválim. Dnes mi však tému na napísanie kritiky navrhli samotní žiaci.

Nedávno sa konali okresné kolá biologickej olympiády žiakov 8. a 9. ročníka. V rámci projektovej časti sa jedna moja žiačka venovala chráneným rastlinám v okolí školy. Podnetom bola informačná tabuľa na obnovenom náučnom chodníku. Tabuľa bola pekne upravená, ale text na nej bol presne taký istý ako na pôvodnej z roku 1988. 

Žiačka vo svojej práci chcela poukázať na neaktuálne údaje v textoch na tabuli. Pre istotu sme mali so sebou aj aktuálnu vyhlášku. Čo ak by pri obha­jobe pred porotou bol potrebný dôkaz? Neskôr žiaci písali test a jedna z otázok sa týkala chránených druhov rastlín a živočíchov. V správnych odpovediach boli snežienka jarná a kosatec žltý zaradené medzi chránené druhy. Prečo? Veď podľa najnovšej platnej legislatívy sa na tieto rastliny už druhová ochrana nevzťahuje! Zdá sa však, že to nevedia nielen mnohí učitelia, ale ani autori najnovších učebníc. Inak by sa nemohlo stať, že v reformných piatackých učebniciach biológie je na strane 29 práve snežienka uvádzaná ako typický príklad chráneného druhu. V novej biológii sú však aj ďalšie chyby. Na niektoré z nich však učiteľ i žiaci ľahko prídu. Na strane 37 je pavúk, ktorý má sedem nôh a na strane 76 je volavka popolavá uvedená ako sťahovavý vták, my ju však máme odfotenú u nás v zime.

V záujme žiakov som bola ukázať novú vyhlášku porote, ktorá bola veľmi ochotná a príslušné časti si odfotila. Zistenie napíšu organizátorom ako pripomienku pri hodnotení okresného kola. Bodovanie odpovedí súťažiacich však museli urobiť podľa autorských riešení zaslaných „zhora“. Vraj prečo by mali byť potrestaní žiaci, ktorí sa pripravovali z učebnice… 

Uvedomujem si, že nie každý učiteľ môže sledovať zmeny legislatívy, veď práce má neúrekom. Je to jeho povinnosť? Učiteľ sa musí vzdelávať, ale do akej miery? Väčšina sa spolieha na správnosť údajov v nových učebniciach. Pre autorov učebníc a tvorcov úloh prírodopisných súťaží by však súlad textov, zadaní, otázok a odpovedí s aktuálnou legislatívou mal byť samozrejmosťou. 

Danica BOŽOVÁ
Základná škola, Mierová ulica, Svit

Je snežienka chránená?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top