Mobil ako kladný hrdina

Používanie mobilných telefónov na vyučovaní bolo doteraz takmer vždy spájané len s narúšaním vyučovacích hodín, nepozornosťou žiakov alebo podvádzaním pri previerkach. Výnimočne sa však z mobilu môže stať kladný hrdina. Na prírodopise, biológii, prvouke, prírodovede, vlastivede, či geografii sa pre svoje miniatúrne rozmery a malú hmotnosť veľmi dobre hodí ako náhrada kvalitnejšieho, avšak objemovo a hmotnostne väčšieho fotoaparátu počas vychádzok do prírody zameraných na poznávanie prírodnín.

Žiaci môžu dokumentovať výskyt rastlín (nielen) v okolí školy v rôznych vývinových fázach (pučanie, kvitnutie, tvorba plodov…), a to najmä na chránených územiach, kde nie je možný zber rastlín na tvorbu herbárov. Po stiahnutí fotografií do počítača je možné obrázky zväčšiť a sledovať i také detaily, ktoré si v prírode voľným okom nevšimnete. Mobil môže pomôcť aj pri nálezoch jedincov, ktoré žiaci ešte nepoznajú. Vlastné fotografie si môžu porovnať s obrázkami v atlasoch, encyklopédiách či na webe, alebo konzultovať s vyučujúcim alebo s inými odborníkmi. 

Mobil dobre poslúži i pri fotografovaní hornín a minerálov, útvarov v jaskyniach alebo prírodnín na výstavách. Šikovnejším a vytrvalejším sa možno podarí zhotoviť i zábery rôznych zástupcov živočíšnej ríše, i keď žiadne zviera isto nebude na povel pózovať ako modelka. Žiaci tiež môžu sledovať istý časový úsek života živočíchov pomocou kamery zabudovanej v mobile. 

Získané zábery žiaci môžu využiť pri tvorbe vlastných fotoalbumov či prezentácií alebo ich poskytnúť spolužiakom, ktorí pri pozorovaní v teréne neboli. Mobil dobre poslúži i počas fotografovania objektov pozorovaných mikroskopom, pretože má vhodnú ohniskovú vzdialenosť (stačí priložiť k okuláru). Žiaci môžu robiť nákresy pozorovaných organizmov, resp. ich častí (napr. buniek cibule) bez nutnosti opakovaného pozerania do mikroskopu. 

Pri používaní mobilu v triede si však učiteľ musí dobre rozmyslieť, v ktorej skupine žiakov túto možnosť spomenie, aby žiaci povolenie využívať mobil na hodine nezneužili. ν

Danica BOŽOVÁ
ZŠ, Mierová ul., Svit

Mobil ako kladný hrdina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top