Premeny školy v digitálnom veku

Áno, nemôžem to tajiť – som očarený digitálnymi technológiami a tým, aké príležitosti nám ponúkajú na podporu učenia a učenia sa, na podporu dobrej školy, o akej snívame. Pôvodným povolaním som však rozprávkar, celkom určite nie technokrat, a viem, že to najdôležitejšie na vzdelávaní je pomáhať mladým ľuďom, aby sa naučili lietať. Za svojimi snami a za snami nás ostatných. Nemyslím si, že počítače priniesli do školy potrebu učiť sa o počítačoch, ale učiť sa lietať – aj vďaka počítačom. Presvedčili ma o tom vedci a vizionári, ktorých do 20. storočia poslali z ďalekej budúcnosti (za odmenu alebo za trest?). Piageta, Paperta, Feurzeiga, Kaya, Claysona a ďalších.   

Digitálne technológie sú potvory. Všetko tu prehádzali hlava-nehlava: našu prácu, život, zábavu aj školu… Alebo sa mýlim? Sú digitálne technológie zodpovedné za všetky tie zmeny, ktoré pozorujeme dennodenne okolo seba? Sú digitálne technológie príčinou týchto zmien? Mení sa náš život kvôli nim a menia sa kvôli nim aj ciele, prostriedky a formy vzdelávania? Alebo sú digitálne technológie naopak iba dôsledkom týchto zmien? Riešime dnes náročné problémy pomocou počítačov preto, že ich máme k dispozícii? Alebo ich máme k dispozícii preto, že potrebujeme riešiť nové, náročné problémy? Dnes na rozdiel od minulosti plánujeme a riadime let koz-mického modulu, nepretržite zbierame dáta na celom svete a okamžite ich pretvárame do globálnych i detail-ných predpovedí počasia na nasledujúce hodiny a dni, vieme poskytnúť alebo získať zdravotnú diagnostiku, asistenciu a niekedy aj zložitý chirurgický zákrok na diaľku, chceme bez čakania poslať alebo dostať a zobraziť fotografiu budúceho nového člena rodiny, strateného šteniatka, podozrivého muža s čiernou taškou, záber z oslavy, nechať sa navigovať satelitmi GPS na neznámych ces-tách, naplánovať spustenie našej múdrej práčky s odloženým štartom niekedy na neskoršie popo-ludnie…

Digitálne technológie sú zároveň príčinou, dôsledkom i nástrojom globálnych spoločen-ských a technologických zmien, ktoré raketovým spôsobom odštartovali niekedy pred päťdesiatimi rokmi. Samozrej-me, sú iba jednou z príčin, jedným z dôsledkov a jedným z mnohých nástrojov týchto zmien. 

Prečo sa musíme učiť novými spôsobmi

Trilling a Fadel, autori úspešnej knihy o nových zručnostiach pre 21. storočie, hovoria o štyroch silách, ktoré nás ako štvor-záprah ťahajú – či sa nám to páči alebo nie – k novým spô-sobom učenia sa. Sú to:

nový svet práce – zamestnanie vyžaduje rozum, neustále vzdelávanie a nové zručnosti, vyžaduje spolu-prá-cu a tvorivosť, riešiť a očakávať neočakávané;

nové nástroje na myslenie – máme k dispozícii nové technológie na podporu myslenia, na podporu duševnej práce. Tieto nástroje nám poskytujú svoj úžasný potenciál, ale zároveň prinášajú veľa nových problémov;

iný život – mladí ľudia žijú digitálnym životným štýlom a opäť musíme dodať: či sa nám to páči alebo nie. Napokon i naše dni sa neuveriteľne zmenili. Inak si ich organizujeme, inak komunikujeme, inak sa zabá-vame, inak sa prezentujeme;

nové poznanie o poznávaní – dnes vieme oveľa viac o tom, ako a prečo sa učíme. Už vieme, že dôležitou podmienkou kognitívnych procesov je vnútorná motivácia, že existujú viacnásobné inteligencie a rôzne učebné štýly, spoznali sme sociálny aspekt poznávacieho procesu…

Skutočný potenciál digitálnych technológií

Tieto sily si nevyhnutne vyžadujú aj veľkú zmenu vo vzdelávaní. Dnes už skoro nikto nepochybuje o tom, že digitálne technológie majú svoje opod-statnenie aj v škole. Bežne však čítame, že žiak by sa mal naučiť pomocou počítačov najmä vyhľadávať a spracúvať informácie. To ale zďaleka nie je dosť! Domnie-vam sa, že takéto vnímanie úlohy digitálnych technológií vo vzdelávaní je žalostne zjednodušujúce.

Práve nad tým sa s Martinou Kabátovou a skupinou ďalších priateľov zamýšľame v našej novej knihe. Zaujíma nás, aký potenciál ponúkajú digitálne technológie dnešným žiakom pre iné učenie sa, na rozvoj ich znalostí a zručností pre 21. storočie, pre ich objavovanie veľkých myšlienok a vyja-drovanie seba samých, učenie sa vytváraním čohosi, čo má zmysel pre nich osobne i pre iných – či je to obrázok, model, reportáž, program, pokus, návrh riešenia problému, hudobné dielo alebo básnička… Zaujíma nás, ako a aká škola dokáže produktívne využiť tento potenciál, ako ho dokáže využiť líder školy, inovatívny učiteľ a múdry politik.

Naša kniha je o digitalizácii spoločnosti a o transformácii vzdelávania v meniacom sa svete. Nenapísali sme ju pre informatikov. Pokúšame sa jednoducho a stručne vysvetliť, čo by o tejto transformácii mal vedieť každý pedagóg, rodič, novinár a každý starostlivý človek – ako vznikla a prečo, ako súvisí so zmenami spoločnosti, ako mení životy našich žiakov, ale najmä, ako by sme ju mohli využívať na produktívnu a bez-pečnú podporu ich poznávacieho procesu.

Aj preto ma teší, že ju nájdete za rozumnú cenu v každom správnom internetovom obchode. Názov je jasný: Premeny školy v digitálnom veku.

Ivan KALAŠ
Katedra základov a vyučovania
informatiky, FMFI UK, Bratislava

Premeny školy v digitálnom veku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top