Zábavná InFóoorMatika

V tomto školskom roku učí múdra a veselá kamarátka Saška informatiku už 271 prvostuniarov. Pridáte sa?

Technológie môžu urobiť vyučovanie názornejším a interaktívnejším, vyžadujú však inak spracovaný obsah a iný spôsob komunikácie či spolupráce. 

Preto sme sa rozhodli pripraviť online eUčebnice InFóoorMatika s Alexandrou pre 2. – 4. ročník základnej školy. Chceme byť zábavní a zaujímaví – preto Fóoor, informatika s matematikou idú ruka v ruke – preto Matika. Učebnice sú spracované v eLearningovom systéme Moodle a graficky i obsahovo prispôsobené žiakom prvého stupňa.

InFóoorMatikou sprevádza žiakov staršia kamarátka Alexandra (Saška), ktorá spolu s inými kamarátmi – počítačovou myškou Megi, Ivicou klávesnicou, kamerkou Terkou, ujom Mikrofónom – pripravuje pre žiakov zaujímavé a poučné texty, interaktívne materiály a zábavné úlohy. 

Po slovensky aj mimozemsky

Tretiaci napríklad navštívia Nahrávacie štúdio uja Mikrofóna. Po úvodnej motivácii vypracujú individuálne aktivitu, ktorá sa v Moodle prostredí volá prednáška (je to len typ aktivity, nie spôsob prezentovania učiva) s názvom Hráme sa so zvukmi. Nájdu v nej informácie o novom type súborov – zvukových súboroch, o postupe pri nahrávaní zvukov, o riešení problémov pri nahrávaní a aj o význame zvuku v živote človeka. V každej časti prednášky majú deti kontrolné otázky, ktorými sa dá overiť, či čítali pozorne a či téme porozumeli. Len správna odpoveď posunie žiakov na ďalšiu stránku. Takýmto spôsobom rozvíjame u žiakov čitateľskú gramotnosť a učíme ich učiť sa.

Nasledujú tri úlohy, ktorých cieľom je, aby sa deti naučili nahrávať zvuky a ukladať takto vytvorené súbory. V prvej úlohe sa majú kamarátke Saške predstaviť a povedať niečo o sebe. V druhej si majú vymyslieť, na ktorej neznámej planéte by mohol byť život a napodobniť reč mimozemšťanov. Tretia úloha môže byť prepojená s hodinou pracovného vyučovania, výtvarnej alebo hudobnej výchovy: žiaci si majú zostrojiť vlastný hudobný nástroj a nahrať jeho zvuk v nejakej rytmickej ukážke. Môžu sa vzájomne pospájať aj do skupín a nahrať svoj malý koncert. 

Úlohy deti odovzdávajú prostredníctvom Moodle a získavajú od Sašky za ich splnenie body – sašuliaky. Učitelia podľa svojho uváženia môžu doplniť hodnotenie aj slovným komentárom. Poznajú svojich žiakov, môžu ich sledovať pri práci a vedia, aké pokroky urobili. Komentáre môžu pripísať žiakom kedykoľvek, nemusí to byť v priebehu hodiny.

Pre tých, ktorí sú s prácou hotoví, je pripravená sada odkazov na zvukové aktivity v Infovekáčiku a na iných webových stránkach. Niektoré z nich môžu učitelia využiť aj na hodinách hudobnej výchovy. 

Je z čoho vyberať

V úvode učebnice je zoznam voľne dostupného softvéru, s ktorým žiaci pracujú, a krátke odporúčania pre jeho inštaláciu alebo nastavenie. Samozrejme, počas vyučovania žiaci používajú aj programy, ktoré dostali v rámci Infoveku. 

Učiteľ vidí všetky, aj ešte ne-otvorené témy, môže hodnotiť prácu žiakov, posielať im správy, diskutovať s nimi. Má možnosť vopred sa pozrieť, čo žiakov čaká a vybrať si z ponúkaných tém a aktivít tie, ktoré jemu a jeho žiakom najviac vyhovujú. Môže sa zároveň rozhodnúť, či pripravené materiály (videonávody, „našepkávače“ k programom, spracované vzdelávacie materiály) bude prezentovať žiakom frontálne – prostredníctvom dataprojektoru alebo interaktívnej tabule, alebo ich nechá pracovať individuálne. 

V úvode každej témy sa nachádza DORA, teda dobrá rada pre učiteľa, v ktorej nájde vypracovanú prípravu na hodinu a aj rady pre využitie medzipredmetových vzťahov. Príprava učiteľa spočíva len vo výbere aktivít. Obsah jednotlivých tém je zámerne predimenzovaný, aby si učiteľ mohol vybrať, čo práve pre svojich žiakov potrebuje, alebo individuálne zamestnať šikovnejších ďalšími či náročnejšími úlohami.

Prístup k eUčebniciam majú žiaci aj doma. Môžu tak ukázať rodičom,  čo sa učia a odstrániť ich nedôveru k často deklarovanému predčasnému vyučovaniu informatiky. eUčebnice InFóoorMatiky s Alexandrou 2–4 sú dostupné na webe. Viac informácií a ukážku nájdete na stránke www.akademiaalexandra.sk.

Martina CHALACHÁNOVÁ, Eva ULIČNÁ, Akadémia Alexandra

Zábavná InFóoorMatika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top