Digitálna bezpečnosť

Námet na online hodinu informatiky alebo triednickej hodiny, ktorá vedie k bezpečnejšiemu využívaniu online priestoru v dištančnom vzdelávaní. Zatvorené školy spravili z technológií, ktoré sú paradoxne v bežnom vyučovaní takmer na všetkých školách zakázané, primárny zdroj kontaktu s triedou. Otázne je, do akej miery boli naši žiaci pripravení a do akej miery by uhádol heslá […]

Úlohy, ktoré sa nedajú odpísať

Ako minimalizovať odpisovanie v čase vyučovania na diaľku (ale aj inokedy)? Náhly prechod na on-line vyučovanie postavil učiteľov pred celý rad nových problémov. Diskusie na sociálnych sieťach ukazujú, že jedným z nich je aj hodnotenie žiakov. Presnejšie: zabezpečenie jeho regulárnosti v situácii, keď žiak sedí doma a na odpovede, písomky či domáce úlohy má celkom iné podmienky, ako keby […]